Week 51 3e advent-verblijdt u 17-12-17

Wij geloven in de komst van de Messias...

3 kaarsen mogen branden

"Wij geloven in de komst van de Messias" is 
een Joods liedje; 
het werd o.a. gezongen 
door vrouwen en kinderen 
die naar 
de gaskamers werden gevoerd.

Maar de Messias was toch al gekomen?
Ja zeker, maar hij wil steeds opnieuw 
geboren worden, 
in ieder mensenhart.
Je kunt God aanbidden in 
elk nieuwgeboren mensenkind.

Of zoals de bevrijdingstheoloog 
Dom Helder Camara 
het ooit heeft gezegd:
"Waarom zou ik naar Bethlehem gaan 
als ik Christus hier 
elke dag geboren zie worden."

LB 506 André Troost
Voor tekst: zie onder de voorbeden
Voorbeden van de Wereldraad van Kerken voor Benin, Ivoorkust en Togo op Zondag 17 december 2017 – Zaterdag 23 december 2017

Dank voor:
• Predikanten, priesters en evangelisten en andere kerkelijke werkers voor hun missionaire inspanningen.
• Degenen die op zoek zijn naar manieren om in schoon drinkwater te voorzien.
• Het ministerie van Onderwijs van de kerken.
• Koffie en cacao, palmbomen en kokosnoten, yams en pinda's.
• De inheemse geweven doek en werk in brons.Bid voor:
• Vrede, eenheid en voor politieke en economische stabiliteit in de hele regio.
• Werkloze jongeren.
• De vele mensen in deze landen die in wanhopige armoede leven, en voor hen die zich inspannen om betere leefomstandigheden te creëren.
• Werkers in de gezondheidszorg die medische hulp en onderwijs bieden aan mensen met zorgen om hiv en aids.
Kinderen die worden verhandeld voor goedkope arbeid of anderszins worden gebruikt.
Liedboek 506 André Troost
1. Wij trekken in een lange stoet op weg naar Bethlehem,
wij gaan uw koning tegemoet, o stad Jeruzalem!
Gezegend die zijn komst begroet en knielen wil voor Hem!
Refrein: Wij loven U, koning en Heer, koning en Heer,
wij loven U, koning en Heer!

2. Al zijt Gij nu nog maar een kind zo kwetsbaar, teer en klein,
wij weten dat het rijk begint waarvan Gij Heer zult zijn,
een rijk waarin de vrede wint van oorlog en van pijn.
Refrein: Wij loven U...

3. Al gaat de vijand in het rond, de koning van het kwaad,
al dreigt hij met zijn grote mond dat hij U eens verslaat,
straks ligt hij dodelijk gewond wanneer zijn rijk vergaat.
Refrein: Wij loven U...

4. Wij gaan op weg naar Bethlehem, daar ligt Hij in een stal
die koning in Jeruzalem voor eeuwig wezen zal!
Laat klinken dan met luider stem en blij bazuingeschal:
Refrein: Wij loven U...


LB 322:1 H Oosterhuis
Die chaos schiep tot mensenland, die mensen riep tot zinsverband,
Hij schreef ons tot bescherming, zijn handvest van ontferming.
Hij schreef ons vrij met eigen hand.
Schrift die mensenoorsprong schrijft. Woord dat trouw blijft.

Benin, Ivoorkust en Togo - Wereldwijd gedenken

Morgenster!

De nacht is haast ten einde, 
de morgen niet meer ver.
Bezing nu met verblijden 
de heldre morgenster.
Wie schreide in het duister 
begroet zijn klare schijn,
als hij met al zijn luister 
straalt over angst en pijn.
(Gez.130:1 LvdK, Jochen Klepper)​​​​​​​

Onze Vader, die in de hemel zijt… - Men noemt Hem Sterke God, 
Eeuwige Vader (Jesaja 9:5)

Blijf niet staren op wat vroeger was, sta niet stil in het verleden.
Ik, zegt Hij, ga iets nieuws beginnen;
het is al begonnen, merk je het niet? (Jesaja 43:18, vert.H Oosterhuis)

Kom tot ons, de wereld wacht. Heiland, kom in onze nacht, 
licht dat in de nacht begint, kind van God, Maria's kind.

LB 433:1 (Martin Luther)

3e Advent, zondag Gaudete - wees blij (Filippenzen 4:4), 3 kaarsen worden aangestoken.
Verblijdt U in de Heer te allen tijd. 
Wederom zal ik zeggen: verblijdt u. 
Uw vriendelijkheid zij alle mensen bekend. 
De Heer is nabij. (Filippenzen 4)

Zondagsgebed bij 3e Advent
Zie naar ons om, God, en hoor de gebeden,
wees ons genadig en kom naar ons toe,
laat eindelijk opgaan de zon van uw gerechtigheid
over ons hier op aarde en ons verduisterd bestaan.
O God, die ons meer nabij zijt dan al wat ons te na komt,
niet om wonderen roepen wij, maar om vrede,
uw lieve vrede, die alle verstand te boven gaat
en onze harten en gedachten kan behoeden
in deze donkere dagen, in deze dagen van uw licht.
(ds. W.R. van der Zee)   

 

In wereldwijde verbondenheid gedenken wij:                    

Week 51: Benin, Ivoorkust en Togo

Benin, ooit een zelfstandig negerrijk, beroemd om zijn kunstnijverheid. Met het verval van het rijk tierf ook zijn kunst.

Sinds de dekolonisatie maakten deze landen aan de Golf van Guinee en de Westkust van Afrika, verschillende staatsgrepen mee.
Benin, vroeger berucht door kannibalisme, was tot aan de onderwerping in 1897 een zelfstandig negerrijk en beroemd om zijn kunstnijverheid (Benincultuur). Met het verval van het rijk stierf ook zijn kunst.
Ivoorkust is de meest welvarende staat in het Franssprekende Afrika. Sinds de verkiezingen in 1990 is het politieke bewustzijn van de bevolking toegenomen.
Het militaire bewind in 
Togo heeft de afgelopen jaren honderden politieke tegenstanders gedood. Vrije verkiezingen werden steeds weer uitgesteld. 
We gedenken met woorden uit West Afrika en een Ewe*-gebed uit Benin:

Kom Heer en bedek mij met de nacht.
Breid uw genade over ons uit, zoals U beloofd hebt.
Uw beloften zijn talrijker dan de sterren aan de hemel.
Uw genade is dieper dan de nacht.
Heer het zal koud worden.
De nacht komt met haar adem van de dood.
Eens komt de nacht, waarin het einde komt,
Maar Jezus Christus komt ook.
Heer wij verwachten Hem dag en nacht.

U, God, bent onze bescherming,
bij U kunnen wij schuilen;
U omhult ons met uw mantel,
bij U zijn wij veilig, Amen.

 * Ewe: Inheemse bevolkingsgroep in Benin 

Markt in Abidjan, Ivoorkust