Viering van Kerst

Stille nacht - heilige nacht..... Christmas Concert

25 december: 1e Kerstdag

                                 

                

Bij monde van de profeet Jesaja (Jes.7:14) heeft de Heer gezegd: 'De maagd zal zwanger zijn en een zoon baren, en men zal hem de naam Immanuël geven', wat betekent: 'God met ons'. (Mattheus 1:23) (Paneelschildering kerststal, ca 1400 Fabriano)
                               

Een Kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven en
de heerschappij rust op zijn schouder.(Jesaja 9)

Gebed voor deze dag:
Dat Gij ons hebt geschapen is een wonder, God.
Groter nog is het wonder dat Gij ons wilt herscheppen.
Geef dan dat wij opnieuw geboren door Hem,
wiens geboorte wij nu vieren, Jezus uw eigen Kind,
van dag tot dag mogen groeien in de verbondendheid met U.

Wij staan in het licht dat door U is ontstoken:
geboren is ons uw Zoon, gegeven is ons uw Woord.
Breek door met uw licht in onze harten, God
en laat dat uitstralen in verhelderende woorden,
in verwarmende daden, want Gij zijt voor ons allen
een heilzame God.
(Ds. W.R. van der Zee)

26 december: 2e Kerstdag - Gedenkdag van Stephanus en alle martelaren.

Stefanus, 1e martelaar van het christelijk geloof (bisdom Rotterdam)

Op deze dag gedenkt de kerk sinds de 4e eeuw Stefanus, de eerste martelaar 
voor het christelijk geloof (Handelingen 7:54-60) 

Onze Vader, die in de hemel zijt - Nog eens zei Jezus: 'Ik wens jullie vrede! Zoals de Vader mij heeft uitgezonden, zo zend ik jullie uit!' (Johannes 20 : 21)

Gebed voor deze dag:
Gij die on hart verheugt, wees dicht bij ons
en laat het licht van wat wij samen vieren
ons bijblijven in de vale dagen die komen,
zdat we de lofzang gaande houden
en elkaar weten op te beuren.
(ds. W.R. van der Zee)


Liefde... uit de doeken gedaan:

Een Afrikaan schildert op een kalkwand zijn verwondering 
om het Kind waaraan hij iets heel bijzonders heeft gezien. 
Al schilderend zegt hij:

'Hier en zo wordt de liefde uit de doeken gedaan!' 
Het is al duizendmaal door anderen gezegd, 
die het ook zagen, zich verwonderden,
veranderden door dit Kind. Zie jij het ook? 
Je moet goed kijken, want een kind, 
je kunt het over het hoofd zien, 
ermee sollen, het vertrappen zelfs. 
Dit Kind is bovendien ongewenst. 
Het vindt nergens een plaats om waar 
te maken wat het is onder de mensen.
Toch houdt die Afrikaanse schilder vol: 
'Dit Kind! Het is de liefde uit de doeken gedaan.'
Zie jij het ook? Dat verandert jouw wereld. 
Het begin is knielen. Zie je 't? Het BEGIN. 
Dat verandert de wereld...

Ere zij God – Nederland zingt
Mattheüs 1:23

1e Zondag na Kerst, (wanneer deze vóór 1 januari valt)

Aanbidding van de herders...

Onze Vader, die in de hemel zijt -  Nog eens zei Jezus: 'Ik wens jullie vrede! Zoals de Vader mij heeft uitgezonden, zo zend ik jullie uit!' (Johannes 20 : 21)

1e zondag na Kerst  - Terwijl een diepe stilte alles omgaf en de nacht halverwege was gekomen, kwam zijn alvermogend woord van zijn koningstroon in de hemel (Wijsheid 18)
Gebed bij deze zondag:
O God, wil ons zo aanspreken dat wij als mensen 
van uw welbehagen bij licht en bij donker
uw glorie bezingen, uw vrede behartigen;
dan klinkt op uw aarde de Naam van uw Zoon
als een woord dat weer hoop geeft.
U die ons hart verheugt, wees dicht bij ons
en laat het licht van wat wij samen vieren
ons bijblijven in de vale dagen die komen,
zodat we de lofzang gaande houden en
elkaar weten op te beuren. 
(ds. W.R. van der Zee)

1 januari - dag van de besnijdenis en naamgeving - 

In de naam van Jezus zullen alle knieën zich buigen en alle tongen belijden:
Jezus Christus is de Heer, tot eer van God de Vader! (Filippenzen 2)
Op de 8e dag na zijn geboorte, op het breekpunt van het westerse en oosters-orthodoxe kerstfeest, ontving Jezus zijn naam (Lucas 2:21), wat betekent: God redt!

Gebed bij Nieuwjaarsdag:
O God, de naam van uw kind Jezus is het woord
voor uw wil met ons: bevrijding van mensen;
help allen die zich naar Hem noemen, te leven uit
hun nieuwe vrijheid en op te staan tegen alles
wat ons tot slaven wil maken.
God van ons hart, uw naam hebt Gij ons genoemd,
Uw glorie hebt Gij ons getoond in Jezus het kind
van uw liefde; laat al die oude woorden opnieuw
gaan spreken, laat uw bekende naam opnieuw
gaan stralen door ons die vernoemd zijn naar
de mens van uw hart, maar die telkens weer
U in het licht staan. (ds. W.R. van der Zee)

Omdat Hij niet ver wou zijn - 
Refrein: Midden onder u staat Hij die gij niet kent. (2x)

1. Omdat Hij niet ver wou zijn is de Heer gekomen.
Midden in wat mensen zijn heeft Hij willen wonen. Refrein...

2. Overal nabij is Hij, menslijk allerwegen.
Maar geen mens herkent Hem, Hij wordt gewoon verzwegen. Refrein...

3. God van God en licht van licht aller dingen hoeder
heeft een menselijk gezicht aller mensen broeder. Refrein...

4. Wilt daarom elkander doen alle goeds geduldig.
Weest elkaar om zijnentwil niets dan liefde schuldig. Refrein...

5. Weest verheugd, van zorgen vrij: God die wij aanbidden
is ons rakelings nabij, wonend in ons midden. Refrein..
(H. Oosterhuis, LB 528)


Het Kind van de mensheid...

Daarom heb ik jullie gezegd: "Heb goede moed..."
Toen de Gezegende dit gezegd had, groette Hij hen allen en zei: "Vrede met jullie.
Neem mijn vrede tot jullie en pas op dat niemand jullie misleidt door te zeggen: 
"Zie hier" of "zie daar", want het Kind van de mensheid zit in jullie. Volg hem. 
Degenen die hem zoeken zullen hem vinden". 
(Evangelie van Maria 8:11-21)