Aswoensdag - begin 40-dagentijd

Laudate omnes gentes - Looft al gij volken...

Aswoensdag - begin veertigdagentijd

Aswoensdag is de eerste dag van de 40-daagse vastenperiode voorafgaand aan Pasen. In die veertig dagen voor Pasen leven de mensen heel sober, er wordt alleen het hoogstnoodzakelijke gegeten. De vastentijd herinnert christenen aan een verhaal uit de bijbel waarin Jezus veertig dagen in de woestijn doorbracht zonder eten en drinken.

6 maart 2019 - Aswoensdag - begin Veertigdagentijd

De veertig dagen: 
God van ons hart, 
in Jezus uw dienaar is ons te verstaan gegeven
het grote geheim, uw eigen geheim:
de eerste zijn is de minste worden;
wij bidden U dat het ons gegeven wordt
te leren uit dit geheim te leven, met hart en hoofd en handen;
dat die gezindheid bij ons is die ook in Jezus was:
dat wij leren te geven inplaats van te vragen.
Aan te kijken inplaats van neer te zien,
te luisteren inplaats van almaar te spreken,
te begrijpen inplaats van te veroordelen,
te vergeven inplaats van verhaal te zoeken,
dan dragen wij u beeld niet vergeefs.
(ds. W.R. van der Zee)
   
Veertig dagen in de leer: Het getal 40 duidt in de bijbel altijd een leertijd aan. Dat leren was niet alleen gericht op geloofskennis, maar ook op de levensstijl. Als iets kerk en synagoge met elkaar verbindt, dan is het de viering van het Paasfeest. Daarin klopt het hart van alle liturgie. Christus gaat gehoorzaam de weg die Israël gaat. Die weg gedenkt de kerk op haar tocht naar Pasen, de viering van het Paasfeest en de feesttijd waarvan Pinksteren de afsluiting vormt.
(ds. W.R. v.d. Zee, in Kerk en Milieu, maart 1993)

Gebed bij Aswoensdag:

Gij die alles liefhebt wat bestaat en die vergeving schenkt als wij ons tot U wenden, 
herschep ons hart, o God, dat wij bereid zijn niet alleen te bekennen waar wij falen, 
maar ook ernst te maken met de blijdschap om uw eindeloze genade en opleven,
telkens opnieuw. (ds.W.R.v.d.Zee)

 

Mattheus 4:17
"Van toen aan begon Jezus te prediken: Bekeer je want het koninkrijk der hemelen is nabij gekomen"
Bekeer je, kom tot inkeer, want het Koninkrijk van God is nabij.
Geef Hem de eer, die Hem toekomt, door te doen wat goed is in zijn ogen.
Houd je aan zijn voorschriften, doe elkaar recht, zoek de vrede,en je zult leven.

Wie is Jezus? Die vraag heeft mensen de eeuwen door bezig gehouden. En er zijn heel veel verschillende antwoorden op gegeven. Jezus, wie was Hij? Een goed mens, een profeet, een Verlosser? Zoon van God of toch vooral een Mensenzoon? Jezus is besproken op kerkvergaderingen en ze hebben geprobeerd het in dogma’s vast te leggen. Dogma’s, leerstellingen die vervolgens weer werden aangevochten. 
En tot op de dag van vandaag zijn de meningen verdeeld en kunnen ruzies hoog 
oplopen als het gaat om Hem.
 
Wie is Jezus? Het is een eenvoudige maar ergens ook een ongemakkelijke vraag.
Want als je weet wie Jezus is, weet je ook wie jezelf bent en hoe jij je tot Hem verhoudt. 
Zijn getuigenis kan ons er pijnlijk van bewust maken, hoe onrein wij zijn. En ook wat er nog allemaal voor ons ligt om te doen.
En het zal niet alleen maar mogen gaan om vrome woorden maar ook om heilbrengende daden.
Volgens het Bijbelboek Marcus roept Jezus al bij zijn eerste optreden in de synagoge van Kapernaum weerstand op. En Marcus is volgens velen het oudste evangelie en misschien ook wel het meest betrouwbare evangelie als het gaat om de historische figuur Jezus van Nazareth. In het Marcus evangelie lezen we over de man met een onreine geest. Hij noemt Jezus “Heilige van God”.

Wie is Jezus? Marcus heeft ook iets verteld over de kern van zijn prediking. 
Jezus verkondigde volgens Marcus: 'De tijd is aangebroken, het Koninkrijk van God is nabij. Bekeert U en hecht geloof aan dit goede nieuws'. En deze boodschap verkondigt Hij met groot gezag. Het raakt de mensen diep, die er naar horen. Het Koninkrijk van God is goed nieuws. Want als de Heer regeert en door mensen wordt gehoorzaamd, is het leven voor alle mensen goed! Dan wordt er niet gestolen, niet bedrogen, geen ruzie meer gemaakt, geen oorlog meer gevoerd. Dan doet niemand meer kwaad en sticht niemand meer onheil. Dat is niet eenvoudig maar een grote opgave: om vrede te stichten en recht te doen. 
Zijn wij in staat en bereid om te bouwen aan het Koninkrijk van God? 
Zoek eerst het Koninkrijk van God, zegt Jezus, en Zijn gerechtigheid.
En al het andere krijg je bovendien. 
Halleluja! Amen.
(Ds. J.W. Overvliet in een preek op Zondag van het Werelddiakonaat, 1 februari 2015)

Jesus, remember me, when you come into your kingdom...(Taizé)